Hoofdpagina » Winkel » Algemene Voorwaarden Mijn Account  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
Categorieën
Palmzaden
Bananen zaden
Gembers
Exotische zaden
Agaves & Yucca zaden
Cactussen
Bomen/Struiken
Fruit
Xotica Groente
groentezaden
Tuinzaden
klimplanten
Voordelige zaadpakketten
Gratis zaden
zaai accessoires
Grootverpakkingen
Zaad-abonnement
Cycaden
Zaailingen
InformatieWinterhardheid
Nieuwe Producten meer
Gisteren, vandaag en morgen (Brunfelsia latifolia)10 zaden
Gisteren, vandaag en morgen (Brunfelsia latifolia)10 zaden
€2.25
Bestsellers
01.AE00925 Agapanthus africanus 20 zaden
02.gratis zaden bij elke bestelling
03.AF0100 Actinidia chinensis Kiwi 20 zaden
Aanbiedingen meer
CE0100 Catharanthus roseus mix 20 zaden
CE0100 Catharanthus roseus mix 20 zaden
€3.03
€1.80
Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden

Artikel 1 TOEPASBAARHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of alle overeenkomsten door Exogarden.nl aan of aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van de Algemene voorwaarden, door een verwijzing naar de voorwaarden op brief- en factuurpapier, offerte, prijscourant of orderbevestiging.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen worden de onder 1 bekend gemaakte voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.
 3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden voor zover deze niet in de plaats treden van bepalingen van deze voorwaarden aan te vullen.

Artikel 2 AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN

 1. Alle door of namens Exogarden.nl mondeling of in brochures, website, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, gedane aanbiedingen terzaken van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Exogarden.nl op geen enkele wijze bindend, tenzij anders vermeld.
 2. Overeenkomsten welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging door Exogarden.nl voor hem bindend.
 3. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor Exogarden.nl tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door Exogarden.nl in rekening worden gebracht.

Artikel 3 OVERMACHT

 1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Exogarden.nl dit de koper zo snel mogelijk met schriftelijke bevestiging melden, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Exogarden.nl kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.
 3. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.
 4. Als overmacht wordt beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden:
  1. Late of kwalitatief onacceptabele levering van toeleveringsbedrijven;
  2. Belemmerende maatregelen van overheidswege;
  3. Geheel of gedeeltelijke staking of storing in een extern vervoersapparaat;
  4. Rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van overeenkomst verhinderen.

Artikel 4 LEVERING

 1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van de ontvanger, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de ontvanger geschiedt voor en risico van de afnemer en zo Exogarden.nl niet zelf vervoerd, de vervoerder.
 2. Tenzij voor zover hierover tussen Exogarden.nl en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. Exogarden.nl zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan Exogarden.nl opzet of grove schuld te verwijten valt.
 3. Overeengekomen leveringstijden zullen door Exogarden.nl zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Exogarden.nl niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. Exogarden.nl zal te laat geleverde bloemproducten vervangen door kosteloos opnieuw te bezorgen.
 4. Exogarden.nl behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Exogarden.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet tijdig leveren.

Artikel 5 BEZORGING

Voor alleen zaden: verzendkosten zijn 2,50 euro, vanaf 20 euro besteding worden geen bezorgkosten gerekend. Voor pakketten: in Nederland vanaf 8 euro, buitenland vanaf 11 euro, afhankelijk van het gewicht. De site berekend het juiste bedrag.

Artikel 6 BETALING

 1. De bestellingen kunnen via Paypal of bij vooruitbetaling betaald worden.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde produkten blijven eigendom van Exogarden.nl totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 8 KLACHTEN

 1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde produkten dienen, direct na constatering of in elk geval binnen 48 uur na ontvangst, per telefoon, fax of e-mail, aan Exogarden.nl te worden gemeld.
 2. Klachten die betrekking hebben op bepaalde leveringen, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
 3. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper geen recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing
 2. Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig wordt aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Exogarden.nl en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter, die bevoegd is het gebied waarin Exogarden.nl is gevestigd.

Artikel 10 SLOTBEPALING

 1. In die gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing
 2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor het overige blijven binden.
Ga verder
Winkelwagen meer
0 voorwerpen
Abonneer je op de nieuwsbrief

Reviews meer
AB00927 Albizia julibrissin 20 zaden
Nog geen week geleden gezaaid. Vandaag 3 boven de grond. De ..
5 van 5 Sterren!
Talen
English Nederlands
Valuta